Självstyrande agila team

- från tomma ritualer till ägarskap

The Second Law of Consulting: No matter how it looks at first, it’s always a people problem. –– Gerald M. Weinberg.

Vad skulle det betyda för er om dina team blev fullt ut självstyrande och agila? Ett team som på egen hand leder och genomför sitt arbete, uppnår goda resultat med kunden i fokus samt etablerar och förvaltar effektiva arbetssätt och ett gott samarbete. Vi erbjuder nu en tjänst där vi till ett fast pris per deltagare guidar ditt team att bli självstyrande och agilt på ett hållbart sätt.

Många upplever att man inte får till den utväxling som man hade hoppats när man införde ett agilt arbetssätt. Kanske har engagemanget svalnat eller så kliver teamet inte riktigt in och tar ansvar eller så har arbetssätten blivit ritualer. Sanningen att säga, ni är inte ensamma. Att detta är vanligt beror, enligt vår övertygelse, på att organisationen ännu inte utvecklat de förhållningssätt och förmågor som behövs för självledning – att till fullo äga sitt eget arbete och arbetsklimat.

Målgrupp och förutsättningar

Denna tjänst erbjuds endast för ett helt team eller arbetsgrupp, inklusive ledande roller kring teamet. För att kunna beställa den här tjänsten vill vi att ni som team och organisation uppfyller vissa förutsättningar:

 • att det finns ett gemensamt uppdrag för teamet (det räcker inte att ni har samma chef)
 • att ni har eller kan få självbestämmande kring några nyckelaspekter
 • att ni har eller kan få direkt tillgång till kunder och användare
 • att det finns en uttalad vilja att “jobba agilt”
 • att ledningen är införstådd med processens mål och stödjer arbetet
 • att vi har allas uppriktiga vilja att kliva in i processen med oss.

Insats

Hur går det till? Det är viktigt att förstå att detta inte är en utbildning utan en guidad process som en grupp själv väljer att gå igenom. Processen består av följande huvudsakliga faser:

 1. Etablering: Denna fas handlar primärt om att lägga en bra grund för arbetet. För att påbörja processen behöver alla i teamet ha en samsyn att insatsen är relevant och önskvärd, samt helhjärtat kunna ge oss mandat att facilitera. Det handlar om att skapa samsyn kring vad vi vill åstadkomma, tydliggöra också gruppens nuläge och önskat läge inom samarbetsklimat, självstyrning och agilt. Vi sätter spelregler för processen. Etablering tar typiskt en dag eller del av en dag.
 2. Genomförande: Vi inleder oftast med s.k. samarbetscoachning, dvs. att vi coachar er till ett bättre arbetsklimat och högre samarbetsnivå i gruppen. Vad som därefter sker beror av  teamets utgångsläge/nuläge, möjliga nästa steg, vad gruppen ser som störst behov och våra tränares erfarenhet att se vad teamet behöver. Det rör sig oftast om förhållningssätt och praktisk träning i de nyckelförmågor som ett självstyrande, agilt team behöver. Det kan även innebära coachning av enskilda individer eller strukturella förändringar tillsammans med ledningen.
 3. Avslutning: Detta handlar om att få en tydlig avslutning och avstamp mot framtiden. Återblick med sammanfattning och reflektion av det som vi åstadkommit. Få upp tankar om vägen framåt och inspiration för att fortsätta söka. Avslutning är typiskt en halvdag.

För att kunna förstå var vi börjar, var vi är och när vi är klara behöver vi mäta. Mätningarna sker regelbundet tillsammans gruppen i några få dimensioner: Samarbetsklimat, självstyrning och agilt. Uppdraget är slutfört när vi uppnått förväntad nivå på alla tre dimensioner.

Mål

Efter avslutad process kommer ni som team att:

 • ha etablerat ett fungerande samarbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet, trygghet, engagemang, samarbete och rak kommunikation
 • ha utvecklat ett coachande/styrkande förhållningssätt gentemot varandra, inklusive att ge rak och ärlig feedback som landar
 • uppleva att ni är ett självstyrande team och ha befogenhet att vara det
 • etablerat arbetssätt som känns mer meningsfullt och effektivt för er
 • vara mer öppna, transparenta och effektiva i er kommunikation mot omvärlden, inklusive kunder och användare.
 • hittat sätt att vara på och arbeta på som har förutsättningar att bestå, vara hållbart
 • etablerat en positiv spiral av ständig förbättring

Fördelar

Processen blir effektiv och meningsfull genom att vi utgår från ert unika nuläge och att ni med vår hjälp tar er till ert önskade läge. Vi arbetar med era egna case och det som verkligen händer på era möten. Vi stöttar er i att förfina och vidareutveckla ert arbetssätt samt de förmågor som vi ser att just ni skulle vara betjänta av. Därför kommer er nya nivå att bli bestående och ingen pärm i en bokhylla som det är lätt att glömma bort.

Eftersom ni som team kommer att gå igenom detta tillsammans kommer ni att kunna hålla varandra ansvariga för att förvalta och vidareutveckla det som ni har etablerat genom processen.

Som sidoeffekter kan ni förvänta er:

 • Ökad trivsel och engagemang i teamet
 • Personlig utveckling för deltagarna
 • Lämpliga och meningsfulla arbetssätt
 • Högre kvalitet, träffsäkrare leveranser och ökad kundnöjdhet
 • Frigjord tid som tidigare lagts på internpolitik, konflikter, stelbenthet och andra dysfunktioner samt hanteringen av dessa.

Pris

Kostnaden för hela processen är 19 900 kr exkl. moms/person i teamet. Halva summan faktureras när båda parter känner att förutsättningarna finns och alla har gett våra konsulter mandat att gå vidare. Resterande belopp faktureras när teamet tillsammans med konsulterna kan konstatera att målet är uppnått och processen har avslutats. Skulle teamet eller vi se att förutsättningarna inte finns och processen därför inte kan fortsätta avslutas insatsen utan kostnad för er.

Vilka är vi

Vilka är det som erbjuder detta? Vi är en grupp erfarna utbildare och konsulter kring ledarskap och lättrörliga arbetssätt från två olika företag i samarbete: Tuff Ledarskapsträning och Adaptiv. Vi har kokat ner och kombinerat våra bästa erfarenheter till denna tjänst.

Varför ger vi dessa utbildningar tillsammans? Vi tror att..

 • både självstyrande team och agila arbetssätt kräver förändringar i både våra förhållningssätt (attityder till varandra och arbetet) och ett antal nyckelförmågor.
 • det styrkande förhållningssättet som Tuff är experter på behöver finnas hos agila team för att de på allvar ska kunna ta ägarskap och styra sig själva.
 • det agila förhållningssättet behöver finnas hos självstyrande team för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag, inklusive leverera värde snabbt och snyggt, göra kunder nöjda genom rätt leverans samt följa med i omvärldens snabba utveckling.

Kontakt

Plats: Primärt på eget kontor, vissa inslag kan ske på Tuff ledarskapstränings kontor på Östgötagatan, Stockholm.
Tid: På begäran

Vill du veta mer?

Kontakta oss på tel. 08-446 16 20 eller maila till info@tuffledarskapstraning.se för en offert.